Інтернет-шахрай обдурив чоловіка на 10 тисяч гривень

За ми­ну­лу до­бу, 2 сер­пня, діз­на­ва­чі Ше­пе­тівсь­ко­го РУП роз­по­ча­ли чо­ти­ри кри­мі­наль­ні про­вад­ження за фак­та­ми вчи­нен­ня шах­рай­ських дій.

Так, меш­ка­нець м. По­лон­но­го, ку­пу­ючи ав­то­мо­біль­ні де­та­лі, втра­тив біль­ше 10 ти­сяч гри­вень. Чо­ло­вік пе­рей­шов за по­си­лан­ням, на­да­ним «по­куп­цем», по­ві­до­мив свої пер­со­наль­ні да­ні та нез­чувся, як зник­ли кош­ти з його бан­ківсь­кої кар­тки.

То­го ж дня до по­лі­ції звер­ну­лась ше­пе­тів­чанка, у якої шах­раї ви­ма­ни­ли біль­ше 5 ти­сяч гри­вень. Жін­ка на­ма­га­лась за­мо­ви­ти стіль­ці в ін­терне­ті та втра­ти­ла свої за­ощад­ження.

Ко­рис­ту­ючись се­зо­ном вро­жа­їв, шах­раї роз­мі­щу­ють ого­ло­шен­ня про про­даж зер­но­вих куль­тур та на­по­ля­га­ють на пе­ре­доп­ла­ті. На жаль, жи­тель­ка с. Жи­лин­ці, що на Ше­пе­тів­щи­ні, та­ким чи­ном від­да­ла шах­ра­ям біль­ше 4 ти­сяч гри­вень.

За­го­тів­ля дров на зи­му — на­ра­зі теж ак­ту­аль­на те­ма для меш­канців Ше­пе­тівсь­ко­го району. Про­даж дров че­рез со­ці­аль­ні ме­ре­жі — на­го­да для ін­тернет-шах­ра­їв зба­га­ти­ти­ся. Дня­ми по­лон­ча­нин пе­ре­ра­ху­вав дві з по­ло­ви­ною ти­ся­чі гри­вень не­ві­до­мим са­ме за «ку­пів­лю» де­ре­ви­ни на зи­му.

Прик­ро виз­на­ва­ти, що з кож­ним днем кіль­кість жертв ін­тернет-шах­ра­їв тіль­ки зрос­тає.

«Ко­жен із нас мо­же по­пе­ре­ди­ти цей зло­чин зви­чай­ним спо­со­бом — не від­по­ві­да­ти на ви­мо­ги шах­ра­їв. Прос­то ки­дай­те слу­хав­ку! На­віть як­що ви про­да­єте/ку­пу­єте в ін­терне­ті три­ва­лий час, пам’ятай­те, й дос­відче­ні тор­говці/по­куп­ці пот­рапля­ють у пас­тки шах­ра­їв! Бе­ре­жіть свої кош­ти та май­но», — на­го­ло­шу­ють у Ше­пе­тівсь­ко­му район­но­му уп­равлін­ні по­лі­ції.
Comments

    No results found.